Επιχορηγήσεις

Οδηγίες για την αίτηση επιχορήγησης μετάφρασης πλήρους έργου

Γενικές πληροφορίες

 • Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση της μετάφρασης σε ξένη γλώσσα πλήρους έργου που έχει γραφεί στην ελληνική συνοδεύεται από σχετική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
 • Απευθύνεται σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – όπως μορφωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ξένες εκδοτικές επιχειρήσεις–, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «ο Εκδότης».
 • Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και το 75% του συνολικού κόστους της μετάφρασης, όπως αυτό προκύπτει από τον υποβαλλόμενο με την αίτηση προϋπολογισμό. Η Επιτροπή δύναται να αναθεωρήσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό κατά την κρίση της, σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα ουσιώδης απόκλιση του υποβληθέντος προϋπολογισμού σε σχέση με τον συνήθη προϋπολογισμό για την μετάφραση και έκδοση ενός αντίστοιχου έργου στην ίδια ή αντίστοιχη γλώσσα. Για την κρίση της αυτή μπορεί να λάβει υπόψη τις συνήθεις τιμές μετάφρασης ανά σελίδα που ισχύουν για την εκάστοτε χώρα/γλώσσα και το γραμματολογικό είδος και λοιπούς κατά την κρίση της παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό κατά τρόπο διαφορετικό από τον υποβληθέντα με την αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως τρία (3) αιτήματα σε καθεμία από τις τρεις (3) περιόδους αξιολόγησης.

 • Η ποιότητα του πρωτότυπου έργου.
 • Η ποιότητα του έργου του μεταφραστή και του εκδοτικού οίκου που θα αναλάβει την έκδοση στην εκάστοτε γλώσσα και χώρα (κατάλογος προηγούμενων εκδόσεων/ δημοσιευμένων μεταφράσεών του).
 • Η αιτιολόγηση της επιλογής του έργου.
 • Η διάκριση του πρωτότυπου έργου με Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας ή και με άλλα βραβεία.
 • Ο αριθμός των εκδόσεων του προτεινόμενου βιβλίου.
 • Η προώθηση νέων ή ανερχόμενων δημιουργών.
 • Η απήχηση του έργου του δημιουργού στο εξωτερικό.
 • Στην περίπτωση θεατρικών έργων, θα συνεκτιμηθεί η δήλωση ενδιαφέροντος από θεατρικό οργανισμό ξένης χώρας.
 • Η ευρύτερη δυνατή διασπορά των χρηματοδοτήσεων.
 • Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και βιβλιοπαραγωγής στον διεθνή χώρο.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟ ΕΩΣ ΤΟΥ 75% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να κοινοποιούνται στους αιτουμένους εντός έξι (6) εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.​
 • Η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού ανάμεσα στους εκδότες και το ΕΙΠ πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανακοίνωση των θετικών αξιολογήσεων και των αποφάσεων της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων δεσμεύει απόλυτα το Δ.Σ. του ΕΙΠ και διέπεται από το νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-16) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Για τον καθορισμό του κόστους μετάφρασης, η Επιτροπή εξετάζει τη σύμβαση του μεταφραστή με τον Εκδότη καθώς και τις επίσημες τιμές κόστους μετάφρασης που ισχύουν σε κάθε χώρα, συνυπολογίζοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου και της γλώσσας μετάφρασης.

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις και πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του υποβάλλοντος την αίτηση Εκδότη: το 50% με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με το ΕΙΠ και το υπόλοιπο 50% μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης.

 • Η χρηματοδότηση που εγκρίνεται από την Επιτροπή διατίθεται αποκλειστικά για την έκδοση του συμφωνημένου έργου.
 • Ο Εκδότης δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον μεταφραστή μέρος ή το σύνολο του έργου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
 • Ο Εκδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί απευθείας στην Επιτροπή οποιαδήποτε αλλαγή των όρων και των στοιχείων της έκδοσης που συμπεριλαμβάνονταν στην αίτηση επιχορήγησής του (όπως π.χ. αλλαγή ονόματος ή διεύθυνσης) και να λαμβάνει την έγγραφη συναίνεση σχετικά με αυτή.
 • Για την εξόφληση της πληρωμής, ο Εκδότης πρέπει να αποστείλει, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης, ​δέκα (10) αντίτυπα του βιβλίου (5 αντίτυπα για το ΕΙΠ και 5 για τη Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ) καθώς και το αποδεικτικό διατραπεζικής συναλλαγής, ως απόδειξη για την εξόφληση του μεταφραστή του έργου.
 • Σε περίπτωση που η έκδοση δεν πραγματοποιηθεί ή δεν τηρηθούν από τον Εκδότη οι όροι του παρόντος και της υπογεγραμμένης σύμβασης, το ΕΙΠ δικαιούται να προβεί εγγράφως σε άμεση μονομερή καταγγελία της σύμβασης με τον υπεύθυνο για την έκδοση φορέα.
 • Σε αυτή την περίπτωση, ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το σύνολο του ποσού επιχορήγησης, χωρίς καμία παρακράτηση, εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παραλαβή του σχετικού εγγράφου καταγγελίας του ΕΙΠ.
 • Εκ νέου αίτηση συμμετοχής από φορείς, εκδότες ή ιδιώτες οι οποίοι στο πλαίσιο του προγράμματος δεν τήρησαν στο ακέραιο τους όρους και τις προϋποθέσεις του δεν αξιολογούνται.
 • Ο υπεύθυνος για την έκδοση φορέας έχει χρονικό περιθώριο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση της έκδοσης του έργου.

Στις πρώτες σελίδες του μεταφρασμένου έργου πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο πλαίσιο του προγράμματος GreekLit» στη γλώσσα μετάφρασης και να συνοδεύεται από το λογότυπο του προγράμματος.

 • Το πρωτότυπο έργο Έλληνα δημιουργού που προτείνεται προς μετάφραση πρέπει να έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή κατά τη στιγμή της αίτησης από έγκριτο* εκδοτικό οίκο. Η μετάφραση του ελληνικού έργου πρέπει να εκδοθεί από έγκριτο* εκδοτικό οίκο του εξωτερικού, ο οποίος θα εγγυάται τη διανομή και προώθηση του βιβλίου στη χώρα έκδοσης.
 • Το μεταφρασμένο βιβλίο πρέπει να κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή σε 1000 αντίτυπα κατ’ ελάχιστον για τα έργα πεζογραφίας, και σε 800 αντίτυπα κατ’ ελάχιστον για τα έργα ποίησης και τα δοκίμια, λαμβάνοντας υπόψη την εκδοτική πρακτική και κίνηση στη χώρα έκδοσης.
 • Ο Εκδότης που υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα πρέπει να έχει συνάψει συμφωνία ή και να έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον κάτοχο των δικαιωμάτων του ελληνικού βιβλίου, καθώς και με τον μεταφραστή. Το έργο πρέπει να εκδοθεί εντός δύο (2) ετών από την έγκριση της επιχορήγησης. Όλα τα είδη βιβλίων, εκτός των σχολικών εκδόσεων, μπορούν να προταθούν προς μετάφραση, εφόσον πληρούν τους ανωτέρω όρους.
 • Στην περίπτωση των βιβλίων κόμικ, των εικονoγραφημάτων (Graphic Novels) ή/και εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων, η χρηματοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος αγοράς των ηλεκτρονικών αρχείων εικονογράφησης.

* Ενδεικτικά κριτήρια: ο συνολικός κατάλογος τίτλων του εκδοτικού οίκου, η ειδίκευση σε συγκεκριμένα είδη, το σύστημα διανομής και προώθησης, η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ποιότητα των μεταφράσεων (κατάλογος συνεργαζόμενων μεταφραστών) και στη συνολική επιμέλεια (γλωσσική και τυπογραφική).

 • Για την αξιολόγηση των προτάσεων, συστήνεται ειδική πενταμελής Επιτροπή από το ΥΠΠΟΑ με διετή θητεία. Ο Πρόεδρος ορίζεται επίσης από το ΥΠΠΟΑ.
 • Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί ad hoc ειδικούς συμβούλους από την Ελλάδα και άλλες χώρες σε περίπτωση που το θεωρήσει αναγκαίο και ανάλογα με το γνωστικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται η προς αξιολόγηση πρόταση.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία βάσει πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής υπερισχύει.
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταγράφονται σε σχετικά πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη.
 • Τα μέλη της Επιτροπής:
 1. Νίκος Μπακουνάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου, συγγραφέας (Πρόεδρος)
 2. Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας
 3. Χάρης Μελετιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου​
 4. Σίσσυ Παπαθανασίου, διευθύντρια Γραμμάτων, Γ. Δ. Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ
 5. Κατερίνα Σχινά, συγγραφέας, μεταφράστρια​

Για ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των μελών
πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Τρεις φορές τον χρόνο: 20 Σεπτεμβρίου, 20 Ιανουαρίου, 20 Μαΐου.