Επιχορηγήσεις

Οδηγίες για την αίτηση επιχορήγησης μετάφρασης δείγματος

Γενικές πληροφορίες

 • Η μετάφραση δείγματος έργου αποσκοπεί στην προβολή ελληνικών έργων με στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος για την πλήρη μετάφρασή τους.
 • Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιχορήγηση μετάφρασης σε ξένη γλώσσα μέρους έργου που έχει γραφεί στην ελληνική γλώσσα συνοδεύεται από σχετική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
 • Η πρόσκληση απευθύνεται σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως μορφωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, εκδοτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, όπως μεταφραστές ή λογοτεχνικοί πράκτορες, με την προϋπόθεση ότι έχουν συνάψει ήδη σύμβαση άδειας παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου αποσπάσματος από τον δικαιούχο των πνευματικών και περιουσιακών δικαιωμάτων του έργου.
 • Το μεταφρασμένο δείγμα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.greeklit.gr με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανωτέρων αναφερομένων προσώπων της παραγράφου 3 ώστε να είναι προσβάσιμο σε εκδότες και άλλους ενδιαφερόμενους του εξωτερικού. Παράλληλα, τα ανωτέρω ενδιαφερόμενα πρόσωπα της παραγράφου 3 θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ξένους εκδότες, με στόχο την πλήρη μετάφραση του έργου.
 • Η έκταση του δείγματος προς μετάφραση για τα λογοτεχνικά έργα (συμπεριλαμβανομένης της ποίησης και της παιδικής λογοτεχνίας) άνω των 100 σελίδων, μπορεί να είναι από 10 έως 20 σελίδες των 1800 χαρακτήρων ανά σελίδα.
 • Το ίδιο ισχύει για την έκταση του δείγματος προς μετάφραση για τα δοκίμια άνω των 100 σελίδων.
 • Για λογοτεχνικά έργα (συμπεριλαμβανομένης της ποίησης και της παιδικής λογοτεχνίας) και δοκίμια έως 100 σελίδες, το κατατεθέν δείγμα πρέπει να καλύπτει το 10% επί του συνολικού αριθμού των σελίδων της ελληνικής έκδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως τρία (3) αιτήματα σε καθεμία από τις τρεις (3) περιόδους αξιολόγησης.

 • Η ποιότητα του πρωτότυπου έργου.
 • Η ποιότητα του έργου του μεταφραστή.
 • Η αιτιολόγηση της επιλογής.
 • Η διάκριση του πρωτότυπου έργου με Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας ή και με άλλα βραβεία.
 • Η προώθηση νέων ή ανερχόμενων δημιουργών.
 • Η απήχηση του συνολικού έργου του δημιουργού στο εξωτερικό.
 • Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και βιβλιοπαραγωγής στον διεθνή χώρο.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟ 500 ΕΥΡΩ

 • Το δείγμα μετάφρασης παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού με το ΕΙΠ και η επιχορήγηση καταβάλλεται άπαξ με την κατάθεση του δείγματος.
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής, ως προς την έγκριση του δείγματος, θα κοινοποιούνται στους αιτουμένους εντός πέντε (5) εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
 • Η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού ανάμεσα στους θετικά αξιολογούμενους και το ΕΙΠ πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανακοίνωση των αποφάσεων της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων δεσμεύει απόλυτα το Δ.Σ. του ΕΙΠ και διέπεται από το νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-16) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Για την αξιολόγηση των προτάσεων, συστήνεται ειδική πενταμελής Επιτροπή από το ΥΠΠΟΑ με διετή θητεία. Ο Πρόεδρος ορίζεται επίσης από το ΥΠΠΟΑ.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία βάσει πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής υπερισχύει.
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταγράφονται σε σχετικά πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη.
 • Τα μέλη της Επιτροπής :
 1. Νίκος Μπακουνάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου, συγγραφέας (Πρόεδρος)
 2. Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας
 3. Χάρης Μελετιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου​
 4. Σίσσυ Παπαθανασίου, διευθύντρια Γραμμάτων, Γ. Δ. Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ
 5. Κατερίνα Σχινά, συγγραφέας, μεταφράστρια​

Για ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των μελών
πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Τρεις φορές τον χρόνο: 20 Σεπτεμβρίου 2021, 20 Ιανουαρίου 2022, 20 Μαΐου 2022.