Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις

Το πρόγραμμα επιχορήγησης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  1. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση της μετάφρασης σε ξένη γλώσσα πλήρους έργου που έχει γραφεί στην ελληνική συνοδεύεται από σχετική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
  2. Απευθύνεται σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – όπως μορφωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ξένες εκδοτικές επιχειρήσεις–, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «ο Εκδότης».
  3. Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και το 75% του συνολικού κόστους της μετάφρασης, όπως αυτό προκύπτει από τον υποβαλλόμενο με την αίτηση προϋπολογισμό. Η Επιτροπή δύναται να αναθεωρήσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό κατά την κρίση της, σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα ουσιώδης απόκλιση του υποβληθέντος προϋπολογισμού σε σχέση με τον συνήθη προϋπολογισμό για την μετάφραση και έκδοση ενός αντίστοιχου έργου στην ίδια ή αντίστοιχη γλώσσα. Για την κρίση της αυτή μπορεί να λάβει υπόψη τις συνήθεις τιμές μετάφρασης ανά σελίδα που ισχύουν για την εκάστοτε χώρα/γλώσσα και το γραμματολογικό είδος και λοιπούς κατά την κρίση της παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό κατά τρόπο διαφορετικό από τον υποβληθέντα με την αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως τρία (3) αιτήματα σε καθεμία από τις τρεις (3) περιόδους αξιολόγησης.

  1. Η μετάφραση δείγματος έργου αποσκοπεί στην προβολή ελληνικών έργων με στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος για την πλήρη μετάφρασή τους.
  2. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιχορήγηση μετάφρασης σε ξένη γλώσσα μέρους έργου που έχει γραφεί στην ελληνική γλώσσα συνοδεύεται από σχετική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
  3. Η πρόσκληση απευθύνεται σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως μορφωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, εκδοτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, όπως μεταφραστές ή λογοτεχνικοί πράκτορες, με την προϋπόθεση ότι έχουν συνάψει ήδη σύμβαση άδειας παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου αποσπάσματος από τον κάτοχο των πνευματικών και περιουσιακών δικαιωμάτων του έργου.
  4. Το μεταφρασμένο δείγμα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.greeklit.gr με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανωτέρων αναφερομένων προσώπων της παραγράφου 3 ώστε να είναι προσβάσιμο σε εκδότες και άλλους ενδιαφερόμενους του εξωτερικού. Παράλληλα, τα ανωτέρo ενδιαφερόμενα πρόσωπα της παραγράφου 3 θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ξένους εκδότες, με στόχο την πλήρη μετάφραση του έργου.
  5. Η έκταση του δείγματος προς μετάφραση για τα μυθιστορήματα και τα δοκίμια έκτασης άνω των 100 σελίδων μπορεί να ανέρχεται έως τις 20 σελίδες των 1800 χαρακτήρων ανά σελίδα. Για την ποίηση και τα δοκίμια έως 100 σελίδες το κατατεθέν δείγμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10% επί του συνολικού αριθμού των σελίδων της ελληνικής έκδοσης και συνολικά έως 20 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως τρία (3) αιτήματα σε καθεμία από τις τρεις (3) περιόδους αξιολόγησης.

Η πλατφόρμα λειτουργεί όλο το χρόνο για υποβολή αιτημάτων και για τις δύο κατηγορίες του προγράμματος. Η επιτροπή αξιολογεί τα αιτήματα τρεις φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Μάιο, Σεπτέμβριο και Ιανουάριο,  εξετάζοντας κάθε φορά όσα αιτήματα έχουν κατατεθεί έως 10 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σύγκληση της επιτροπής. Οι ακριβείς ημερομηνίες των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων θα αναρτώνται στον κόμβο του προγράμματος.